HABERLER

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı« Geri


6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu: 28.10.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun yürürlülük tarihi 01.01.2017 Kanuna göre Rehin Sözleşmesi elektronik ortamda veya yazılı olarak düzenlenir. Elektronik ortamda hazırlananlar güvenli elektronik imza ile onaylanır. Yazılı sözleşmelerin ise noterce onaylanması veya sözleşmenin sicil yetkilisi huzurunda imzalanması şarttır. Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınır Varlıklar: Alacaklar, Çok yıllık ürün veren ağaçlar, Fikri ve sinai mülkiyete konu haklar, Hammadde, Hayvan, Her türlü kazanç ve iratlar, İdari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar, Kira gelirleri, Kiracılık hakkı, Makine ve teçhizat, Araç, Ekipman, Alet, İş makinaları, Her türlü elektronik cihazlar, Sarf malzemesi, Stoklar, Tarımsal ürün, Ticaret ünvanı ve/veya işletme adı, Ticari proje.

İşletmelerin müstakbel taşınır varlıkları üzerinde rehin hakkı kurulabilir. Rehin, işletmelerin mevcut veya müstakbel taşınır varlıklarının gelirleri üzerine de kurulabilir. Her türlü sözleşmeden doğan mevcut veya müstakbel alacaklar rehne konu edilebilir. Rehnin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin tutarı ve derecesi ile sınırlıdır. Rehin, sırada kendisinden önce gelecek olanın miktarının tescilde belirtilmesi kaydıyla ikinci veya daha sonraki derecede de kurulabilir.

Rehne Konu Taşınırın Değerinin Tespiti: Taraflar, rehin haklarının kurulması öncesinde rehine konu taşınırın değerinin tespiti amacıyla, rehin verenin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesince taşınırın değeri ekspertiz hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilere 3 gün içerisinde tespit ettirilir. Bu değer tespitine itiraz edilmesi halinde, mahkemece 3 gün içerisinde yeni bir değer tespiti yaptırılır. İtiraz üzerine yapılan değer tespiti kesindir. 2 yıl içerisinde yeni bir değer tespiti talep edilemez.